Botenverhuur Nienoord

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Botenverhuur Nienoord

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huur van boten van Botenverhuur Nienoord.
Door te huren gaat huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is Botenverhuur Nienoord de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders.

Definities

 • Verhuurder: Botenverhuur Nienoord., handelend onder de naam Botenverhuur Nienoord.
 • Huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur.

Algemeen

 • Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag of delen daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf anders schriftelijk overeengekomen. De minimale huurperiode is 2,5 uur.
 • Een vaartuig mag door maximaal 6 personen tegelijk worden bemand.
 • De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar. Huurder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of (soft)drugs.
 • Het is verboden alcohol en/of (soft)drugs mee te nemen aan boord van het vaartuig.
 • Er mag geen afval overboord worden gegooid. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze de schoonmaakkosten aan verhuurder verschuldigd.
 • Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 • Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig per direct terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is dan ook verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
 • Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder.

Verplichtingen van verhuurder

 • Verhuurder draagt de zorg voor het compleet en in goede staat overdragen van het vaartuig en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 • Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
 • De verhuurder kan wegens slechte weeromstandigheden of invloed van alcohol en/of (soft)drugs het overdragen niet toestaan.
 • Verhuurder is verplicht om het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade ten behoeve van huurder. Deze verzekering heeft betrekking op het vaargebied dat overeengekomen is tussen huurder en verhuurder.

Verplichtingen van huurder

 • Huurder dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
 • Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig en dient zich te houden aan de wetten en regels die aan het besturen van vaartuigen zijn verbonden.
 • Huurder zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
 • Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
 • Het vaartuig en de inventaris die huurder van verhuurder meekrijgt, dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. De sleutel dient na de huurperiode weer afgeleverd te worden aan verhuurder. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag in rekening ter waarde van de vervangingskosten/herstelkosten.
 • Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet vooraf vastgelegde schade dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
 • Huurder dient het vaartuig aan het eind van de huurperiode af te leveren op de verhuurlocatie. Wanneer het vaartuig op een andere locatie wordt afgeleverd dan besproken, dan vallen kosten verbonden aan transport en vertraging voor rekening van huurder.
 • Indien huurder vaartuig later dan de vooraf overeengekomen tijd aflevert, wordt per 15 minuten €10 in rekening gebracht.
 • Beschadigingen die ontstaan zijn tijdens de huurperiode dienen gemeld te worden aan verhuurder. De waarde van de schade zal in mindering worden gebracht op de borg. Gebreken die niet gemeld zijn, worden geacht na afvaart te zijn ontstaan, tenzij huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
 • In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

Reservering & Annulering

 • Reservering gebeurt in beginsel enkel elektronisch. In geval van gebreken hierin, kan dit telefonisch gedaan worden.
 • Verhuurder heeft het recht om tot 3 dagen van tevoren de overeenkomst te ontbinden, met teruggave dan wel kwijtschelding van de huursom.
 • Annuleren van de reservering is kosteloos, indien dit minstens 3 dagen van tevoren gebeurt. Wanneer 2 dagen van tevoren wordt geannuleerd wordt er een bedrag ter waarde van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 dag van tevoren wordt dit 90% en op de dag zelf 100%.
 • Annuleren van een reservering op de dag van de reservering is alleen mogelijk in geval van slechts weer op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van slecht weer) alleen in overleg met verhuurder. Verhuurder bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is. Indien dit het geval is, kan de reservering worden verplaatst of kan er in plaats van varen worden gebowld bij Sportcentrum Leek, of het Nationaal Borg & Rijtuigmuseum worden bezocht bij Grand Café Borg Nienoord.
 • Bij annulering van de reservering zonder bovenstaande reden behoudt verhuurder zich het recht kosten in rekening te brengen.
 • Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door middel van contant/pin op de verhuurlocatie.

Aansprakelijkheid schade

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade, voor zover niet gedekt door verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van- het hierna gemelde.
 • Bij verlies/diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
 • Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg)schade voor verhuurder en/of derden.
 • Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg)schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
 • Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard ook. Onder schade wordt tevens verstaan vervolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
 • Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
 • De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.

Klachten

 • Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.

Terug

Naar hoofdpagina bootverhuur

Motorboot

Onze motorboten

Wij hebben 7 motorboten voor de verhuur

Bootverhuur arrangementen

Bekijk hier onze arrangementen

Praktische informatie & vaarkaart

Lees hier onze huisregels en bekijk de vaarkaart